Zaproszenie na Walny Zjazd 17.12.2022

Zarząd Dolnośląskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących SUDETY w Kłodzku zaprasza Członków Klubu na Walny Zjazd, który odbędzie się 17 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 lub 10:15 (w przypadku braku Kworum) w siedzibie klubu t.j. w Kłodzkim Ośrodku Kultury przy Pl. Jagiełły 1 w Kłodzku.

Przyjazd na koszt własny. Klub zapewnia ciepły posiłek.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZ i jego z-cy, sekretarza WZ
 3. Przyjęcie Regulaminu i porządku zebrania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Klubu
 6. Sprawozdanie KR Klubu.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Dyskusja
 8. Wybór statutowych władz Klubu
  – wybór prezesa Klubu, członków Zarządu
  – wybór KR
 9. Podjęcie Uchwał i Wniosków
 10. Zamknięcie zebrania

Za Zarząd
Prezes Klubu Sudety Józef Plichta