WALNE ZEBRANIE KLUBU „SUDETY” KŁODZKO 13.10.2018

Zarząd Dolnośląskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety” zawiadamia ,że Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków naszego klubu odbędzie się w Sali Kameralnej KOK pok.116 /przy siedzibie klubu/ w dniu 13.10.2018r o godzinie 10.00 . Drugi termin tego samego dnia o godz. 10.15 Dojazd na koszt własny.

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i jego z-cy
3. Przyjęcie Regulaminu i porządku zebrania
4. Wybór komisji/skrutacyjnej i uchwał i wniosków/
5. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Klubu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
8. Wybór statutowych władz Klubu
– wybór prezesa klubu
– wybór członków zarządu
– wybór komisji rewizyjnej Klubu
9. Podjęcie Uchwał i Wniosków
10. Zamknięcie zebrania.

Po zakończeniu Walnego Zebrania obiad godz.13.00

Za Zarząd
Prezes Klubu Józef Plichta