STATUT

Dolnośląskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Klub nosi nazwę Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety” i zwany jest dalej Klubem.

§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar województwa dolnośląskiego. Siedzibą Klubu jest Kłodzko.

§ 3
Klub posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4
Klub może używać znaku, odznaki i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II
Cele działania i sposób ich realizacji.

§ 5
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku, jak również prowadzenie działań profilaktycznych wśród osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 6
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. umożliwianie zainteresowanym zrzeszenia się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
 2. objęcia swoją działalnością wszystkich niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
 3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
 4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu , turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych.
 5. opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska.
 6. nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
 7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania.
 8. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych.
 9. organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi.
 10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, określone przez akty prawne dotyczące tego typu klubów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. honorowych
 4. wspierających

§ 8
1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

a) – obywatel polski posiadający stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym(od 16 roku życia), który złożył pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

b) – małoletni obywatel polski do 16 roku życia, będący pod opieką Polskiego Związku Niewidomych oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci Niewidomych i słabowidzących, za zgodą przedstawicieli ustawowych, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

c) – cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.

2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie się przyczynić do realizacji zadań statutowych Klubu.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku inwalidów wzroku.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 9
Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji pisemnych przyjmuje i skreśla Zarząd Klubu.

§ 10
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.

§ 11
Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:

 1. członkom pełnoletnim ( od 18 lat ) bierne i czynne prawo do udziału w wyborach do władz Klubu.
 2. korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 3. zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.

§ 12
Członkom honorowym przysługują wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13
Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 11 ust. 2 i 3.

§ 14
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:

 1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu.
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15
Członkowie wspierający są zobowiązani regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowski i w miarę możliwości powinni wykazywać pomoc techniczną i organizacyjną w działalności statutowej Klubu.

§ 16
Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia na piśmie.
 2. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 3. wykluczenie decyzją Zarządu Klubu, od której członek Klubu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
 4. skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku.
 5. utraty praw publicznych i obywatelskich.
 6. śmierć członka

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 17
Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna

§ 18
Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata. Władze Klubu mają prawo dokoptowania nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji. Liczba dokoptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie

§ 19
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20
Walne Zebranie zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd, który w tym celu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać miejsce i porządek obrad.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 25% członków Klubu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 1 – go miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalenie generalnych kierunków działania Klubu.
 2. uchwalenie projektów zmian statutu.
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 5. wybór władz naczelnych Klubu.
 6. nadawanie godności członka honorowego.
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§ 23
Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Głosowanie jest jawne, chyba że większość zebranych ustali głosowanie tajne.

§ 24
Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie całokształtem pracy klubu
 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 4. ustalanie planów Klubu i preliminarzy budżetowych
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu
 7. wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu.
 8. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 9. zatwierdzanie przyjętych darowizn i zapisów.

§ 26
Zarząd składa się z 5 – 7 członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

§ 27
Do ważności pism i dokumentów Zarządu wymagane są dwa podpisy; prezesa lub jego zastępcy oraz podpis innego członka Zarządu Klubu upoważnionego przez Zarząd.

§ 28
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola (co pół roku ) działalności statutowej i finansowej władz Klubu. Kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium do Zarządu.
 3. wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu.

§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym przewodniczącego i dwóch zastępców.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.

§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§ 32
Na majątek i fundusze Klubu składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie.
 2. wpływy z działalności statutowej bądź gospodarczej.
 3. dotacje i subwencje.
 4. darowizny i zapisy.
 5. inne dochody.

§ 33
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa Zarządu bądź jego zastępcy oraz skarbnika Zarządu bądź innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 34
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 35
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Klubu powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 36
Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zebranie Klubu może wskazać inny Klub Sportu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących na który przejdzie majątek Klubu po pokryciu zobowiązań.

Statut uchwalono w dniu 09.03.2002r.