KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY obozu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących Pokrzywna 14-24.07.2024 r.

Obóz jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

1. Organizatorzy:
Polski Związek Szachowy
Koordynator zawodów: Dawid Falkowski e-mail d.falkowski@op.pl tel. 792 006 646

2. Cele obozu:
Tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie
uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia
społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu

3. Termin i miejsce
Obóz odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Sudety” w Pokrzywnej, w
dniach 14-24.07.2024 r. /przyjazd w dniu 14.07 pierwszy posiłek kolacja/.
Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych.

4. Warunki uczestnictwa
Prawo uczestnictwa w obozie mają: osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku lub dokument równoważny.
W obozie nie mogą brać działu członkowie kadry narodowej niewidomych w szachach.
Organizator zapewnia bezpłatny przejazd autokarem w dniu 14 lipca z dworca PKP w Opolu
do Pokrzywnej i w dniu zakończenia obozu z Pokrzywnej do Opola. Udział w obozie jest
bezpłatny. W programie obozu przewidziane są zajęcia szachowe, taneczne oraz nordic
walking. Udział przewodników możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez
koordynatora.
Polski Związek Szachowy 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92
Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 www.pzszach.pl

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia na obóz należy przesyłać do koordynatora – Dawida Falkowskiego w terminie do
dnia 04.07.2024: e-mail: d.falkowski@op.pl tel. 792 006 646.
Ze względu na dofinansowanie obozu ze środków publicznych warunkiem uczestnictwa w
jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Finansowanie
Udział w obozie jest bezpłatny.

7. Uwagi końcowe
– biorąc udział w obozie uczestnik akceptuje obowiązujący regulamin.
– organizator nie odpowiada za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczestników.
– PZSzach zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji komunikatu i regulaminu
obozu